skip navigation

Calendar Month List

« May 2024 »

 • May
 • 1
Girls National Program Break
Small Group Clinic w/ Tarah: Elite Setting
 • Wednesday, 8:30am MDT-9:30am MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Small Group Clinic w/ Tarah: Youth
 • Wednesday, 3:00pm MDT-4:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Youth All Skills Clinic with Tarah
 • Wednesday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Serving Clinic with Tarah
 • Wednesday, 6:00pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 2
Girls National Program Break
Defense & Setting Clinic w/ Jess (8th-12th Grade)
 • Thursday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1)
 • Thursday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Thursday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 3
Girls National Program Break
Serving Clinic
 • Friday, 5:00pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Spring Youth Development Program
 • Friday, 6:15pm MDT-7:45pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 4
Girls National Program Break
RMR Adult Tournament Rental (2 Courts)
 • Saturday, 9:00am MDT-1:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 5
Birthday Rental
 • Sunday, 12:00pm MDT-2:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 6
YDP Clinic
 • Monday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Nat Practice (14N2, 15N2)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Monday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 7
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 18N1)
 • Tuesday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1)
 • Tuesday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Tuesday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 8
Community Fundraiser Night: Chipotle
 • Wednesday, 4:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Nat Practice (14N2, 15N2)
 • Wednesday, 6:00pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Wednesday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Wednesday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 9
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 17N2, 18N1)
 • Thursday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1)
 • Thursday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Thursday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 10
Spring Youth Development Program
 • Friday, 6:15pm MDT-7:45pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 11
Attacking Clinic: Boys & Girls All Ages
 • Saturday, 9:00am MDT-10:30am MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Serving & Passing Clinic: Boys & Girls All Ages
 • Saturday, 10:30am MDT-12:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Open Gym
 • Saturday, 12:00pm MDT-2:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 13
YDP Clinic
 • Monday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Nat Practice (14N2, 15N2)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Monday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 14
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 18N1)
 • Tuesday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Tuesday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Tuesday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 15
Juggernaut Awards Banquet
 • Wednesday, 5:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 16
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 17N2, 18N1)
 • Thursday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Thursday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Thursday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 17
Spring Youth Development Program
 • Friday, 6:15pm MDT-7:45pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Various Lessons
 • May
 • 19
4v4 Tournament
 • Sunday, 9:00am MDT-2:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Arvada West Boys Banquet Rental
 • Sunday, 4:00pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 20
Open Gym
 • Monday, 4:00pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
YDP Clinic
 • Monday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Nat Practice (14N2, 15N2)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Monday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 21
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 18N1)
 • Tuesday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Tuesday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Tuesday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 22
Open Gym
 • Wednesday, 4:00pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Nat Practice (14N2, 15N2)
 • Wednesday, 6:00pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Wednesday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Wednesday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 23
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 17N2, 18N1)
 • Thursday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Thursday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Thursday, 8:40pm MDT-10:40pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
YDP Clinic
 • Monday, 4:30pm MDT-6:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Reg Practice (13R1)
 • Monday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 28
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 17N2, 18N1)
 • Tuesday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Tuesday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 29
Reg Practice (13R1)
 • Wednesday, 6:00pm MDT-8:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
CVC League Rental
 • Wednesday, 8:00pm MDT-10:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 30
Nat Practice (14N1, 15N1, 16N1, 17N1, 17N2, 18N1)
 • Thursday, 4:30pm MDT-7:00pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
Boys Practice (14R1, 16N1, 18N1, 18N2)
 • Thursday, 6:30pm MDT-8:30pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home 
 • May
 • 31
Spring Youth Development Program
 • Friday, 6:15pm MDT-7:45pm MDT  
 • Share
 • Tag(s): Home